Jurajski Dom Brokerski

Z nami możesz więcej

Oferta

Jurajski Dom Brokerski skupia swoje działania na doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem

W ramach usług świadczonych przez Jurajski Dom Brokerski oferujemy m.in:

 • Reprezentację wobec towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku,
 • Analizę ryzyka występujące u Klienta,
 • Budowę i aktualizacja programu ubezpieczeniowego,
 • Uzgodnienie programu ubezpieczeniowego,
 • Plasowanie programu ubezpieczeniowego,
  • w przypadkach, gdzie Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury przetargowej, opracowujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert, wraz ze wzorami ofert, pracownikom Klienta pozostawiając jedynie sprawy formalne wynikające z prawa zamówień publicznych
  • dodatkowa negocjacja ofert ubezpieczycieli,
  • pomoc i doradztwo w wyborze zakładu ubezpieczeń,
  • doprowadzanie do podpisania polis lub umów ubezpieczenia,
 • Bieżące czynności związane z wprowadzonym programem ubezpieczeniowym,
  • ubezpieczenia lub zmiany w umowach związane ze zmianami stanu majątku oraz ryzyka w okresie polisowym,
  • nadzór i aktywna pomoc w likwidacji szkód,
   Niewątpliwie dużym atutem naszej kancelarii jest dobrze rozwinięty i współdziałający z działem prawnym Zespół Likwidacji Szkód.
 • Nadzór nad programem ubezpieczeniowym,
  • ocena stopnia realizacji zakładanego poziomu ochrony,
  • finansowe osiągnięcia programu ubezpieczeniowego - długoterminowe kontrolowanie wysokości odszkodowań w stosunku do wysokości składek co może mieć wpływ na przyszłą ocenę ryzyk i możliwość negocjacji ceny w następnych okresach ubezpieczenia,
  • ogólna ocena działania programu,
 • Analizę całości działań związanych z ryzykami

Prowadzone przez JURAJSKI DOM BROKERSKI na zlecenie klientów prace o charakterze doradztwa ekonomiczno- finansowego obejmują:

 • Tworzenie strategii przedsiębiorstw;
 • Opracowanie strategii finansowania;
 • Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych;
 • Usługi w zakresie zarządzania procesami fuzji i przejęć;
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania długiem (w tym w szczególności poprzez emisję obligacji);
 • Doradztwo w zakresie przekształceń strukturalnych zmierzających do umożliwienia lub ułatwienia procesu pozyskania zewnętrznych inwestorów lub innych form zewnętrznego finansowania;
 • Doradztwo i koordynację prac w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów finansowych lub branżowych;
 • Opracowanie i realizację rozwiązań dla przedsiębiorstw lub ich udziałowców/akcjonariuszy, których celem jest pozyskanie środków finansowych lub odpowiednio sprzedaż/zamiana posiadanych udziałów/akcji
 • Koordynację wszelkich procesów mających na celu uruchomienie i realizację programu finansowania na publicznym rynku papierów wartościowych;
 • Przeprowadzenie wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia akcji lub obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Przedmiotem działalności inwestycyjnej Jurajskiego Domu Brokerskiego są bezpośrednie inwestycje kapitałowe – wyszukiwanie, analiza i realizacja potencjalnych projektów inwestycyjnych.

Aktywność inwestycyjna dotyczy prywatnych, polskich spółek prawa handlowego prowadzących działalność produkcyjną lub usługową w branżach uznanych przez zespół analityków za rokujące ponadprzeciętne wzrosty.
Podejmuje współpracę ze Spółkami Portfelowymi w celu podniesienia ich wartości poprzez aktywne uczestnictwo w procesach związanych z ich rozwojem lub w poszczególnych przypadkach restrukturyzacją, doradztwem w zakresie finansowania, budowaniem prawidłowych relacji właścicielskich.

Fazy inwestowania w Spółki Portfelowe:

 • Finansowanie wprowadzania na rynek nowych produktów, zwiększanie zdolności produkcyjnych istniejących spółek;
 • Finansowanie rozwoju spółek w szerokim zakresie;
 • Finansowanie wzrostu spółek poprzez fuzje i przejęcia;
 • Finansowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • W szczególnych przypadkach finansowanie procesu uruchomienia przedsiębiorstwa.

Wiedząc, iż wzrost i aktualizacja wiedzy naszych Klientów dotyczącej dziedziny tak trudnej jaką są finanse i ubezpieczenia jest gwarancją nie tylko dobrej współpracy, ale i zadowolenia naszych Klientów na życzenie Klienta organizujemy szkolenia dotyczące wybranych aspektów ryzyka finansowego, rynku kapitałowego jak i ubezpieczeń, lub też dotyczące wiedzy ogólnej związanej z ubezpieczeniami. Mając na uwadze, że dobro Klienta i jego potrzeby winny stać zawsze na pierwszym miejscu, otwarci jesteśmy na propozycje tematów szkoleń jakie mamy u naszych Klientów prowadzić. Dysponując doświadczonymi specjalistami możemy zapewnić szkolenia także w zakresie prawa lub np. procedur likwidacji szkód. Mamy przy tym świadomość, że przekazywana przez nas wiedza niejednokrotnie pomaga naszym Klientom – także pracownikom Klientów – poruszać się pewniej w zawiłych meandrach finansów i ubezpieczeń na gruncie spraw prywatnych.

POWSZECHNIE ZNANA JEST PRAKTYKA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ POLEGAJĄCA NA ODMOWIE LUB RAŻĄCYM ZANIŻENIU WYSOKOŚCI NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA W POSTACI ZADOŚĆUCZYNIENIA CZY ODSZKODOWANIA.

NASZYM CELEM JEST DĄŻENIE DO SKUTECZNEGO I ZGODNEGO Z PRAWEM POZYSKANIA WSZYSTKICH NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ.

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeń z tytułu:

 • WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH
  świadczenia z OC sprawcy wypadku, odszkodowanie, zwrot poniesionych kosztów leczenia, renta oraz zadośćuczynienia za krzywdę.
 • ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ
  zabezpieczenie finansowe dla członków rodziny, renta i zadośćuczynienie za poniesione w związku z utratą bliskich cierpienia, zwrot kosztów pogrzebu.
 • POŚLIZGNIĘĆ I UPADKÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
  uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.
 • WYPADKÓW PRZY PRACY
  egzekwowanie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty z OC pracodawcy
 • WYPADKÓW ROLNICZYCH
  odszkodowanie za wypadki przy pracy rolniczej, których skutkiem jest uszkodzenie ciała lub śmierć.
 • ZALANIA LUB ZNISZCZENIE MIENIA
  odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej spółdzielni mieszkaniowych lub zarządców nieruchomości